مردان

رفتارهایی که مردان را از خانه فراری می دهد؟

/post-11

روابط زناشویی باید توام با صمیمیت و درک متقابل باشد. زن و مرد باید احتیاج های عاطفی یکدیگر را بشناسند و بتواند آنها را برآورده کنند.